Využívání a ochrana vod

Využívání a ochrana vod

Problematiku ochrany vod řeší především zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem zákona je zejména chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod včetně vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha. K nakládání s povrchovými a podzemními vodami je vyžadováno povolení vodoprávního úřadu. Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu.

Nabídka služeb:

Veškeré služby v oblasti využívání a ochrany vod provádíme dodavatelským způsobem formou hospodářské smlouvy podle velikosti firmy.

Doporučujeme Vám, odpovědět si na následující otázky:

  • Znáte povinnosti uložené zákonem o vodovodech a kanalizacích?
  • Měříte množství a jakost odebíraných či vypouštěných vod?
  • Znáte vaše povinnosti v oblasti ochrany vodních zdrojů?
  • Znáte výši poplatků uložených zákonem o vodách?
  • Máte povolení k vypouštění či odběru vod?
  • Máte souhlas ke skladu ropných látek?
  • Musíte zpracovat havarijní plán?
  • Nakládáte se závadnými látkami?

Právě s těmito otázkami a mnoha dalšími jsme schopni Vám poradit. Jestliže potřebujete pomoci právě s problematikou využívání a ochrany vod, rádi Vám vyhovíme.