Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny

Nízkotlaké kotelny jsou dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 • kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
 1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,
 2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa, popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;
 • kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;
 • kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;
 • kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Nabídka služeb:

Služby nabízíme v tomto rozsahu:
montáž a opravy kotlů,  hořáků, zářičů a sporáků, regulace kotlů, kotelen, plynového zařízení,
regulace elektrických a ovládacích zařízení, detekčních přístrojů,
servisní prohlídky kotlů, hořáků a zářičů,
autorizované měření středních a velkých zdrojů emisí (platnost 3 až 5 let),
malých zdrojů emisí (platnost 2 roky),
revize a kontrola kotlů, hořáků a zářičů (1x ročně),
komínů a spalovacích cest (čištění),
školení topičů, obsluh plynových zařízení a obsluh tlakových nádob (expansomat),
zpracování provozního a požárního řádu kotelny výpočet větrání,
dodání plynových kotlů, měřičů oxidu uhelnatého CO,
bezpečnostních tabulek pro kotelny, provozních deníků.

Lhůty pravidelných prohlídek:

Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen:
před uvedením kotelen do provozu,
po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
při změně druhu paliva,
vždy po jednom roce provozu kotelen,
u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.

Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.

Zkoušky topičů:

 1. Ke zkoušce topičů mohou být připuštěni uchazeči:
 2. a) starší 18 let,
  b) tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče,
  c) kteří absolvovali alespoň týdenní praktický zácvik.

 3. Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů.
 4. Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW.
 5. O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.
 6. Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho vydání.
 7. K obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče. Topiči těchto kotlů musí být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče, poučeni a zacvičeni v jejich obsluze.

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Pokud nám kotelnu „svěříte“ poskytneme kompletní službu, to znamená veškeré kontroly, revize, prohlídky, seřízení kotlů včetně oprav.

Provozovatel je povinen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.:

 • zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,
 • provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů,
 • zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,
 • dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem
  a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
 • zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (dále jen "topiči"),
 • zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,
 • zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit topiče s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,
 • zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,
 • označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN", popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy,
 • odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích,
 • zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným provozním řádem,
 • uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně
  3 let.

Topiči jsou povinni:

 • udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,
 • dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení,
 • neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu,
 • trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
 • při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,
 • neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů (např. náhlou nevolnost),
 • podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,
 • zapisovat do provozního deníku patřičné údaje.