Požární ochrana (PO)

Malé firmy jsme schopni dodavatelským způsobem zabezpečit již od 900 Kč/měsíčně !!!

Požární ochrana

Zajistíme v oblasti požární ochrany 3 základní služby:

 1. Jednorázová služba v oblasti požární ochrany
 2. Ve vaší organizaci provedeme prověrku požární ochrany (audit) ve všech budovách a na všech pracovištích. Vypracujeme, popřípadě doplníme veškerou potřebnou dokumentaci požární ochrany dle současných právních předpisů (zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevence atd). Provedeme veškeré proškolení zaměstnanců z požární ochrany (zaměstnanců, vedoucích zaměstnaců, preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany). Tuto jednorázovou službu je vhodné opakovat jedenkrát ročně.

 3. Vypracování dokumentace požární ochrany
 4. Firma Bezpo Plzeň s.r.o. Vám vypracuje potřebnou dokumentaci požární ochrany podle Vašeho požadavku. Provedeme chybějící školení PO, revize a prohlídky požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroje, hydranty, požární dveře, požární klapky, atd.)

 5. Zajištění požární ochrany na základě smlouvy
 6. Vaší organizaci bude pravidelně navštěvovat požární technik, který je odborně způsobilý dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pravidelně doplňuje dokumentaci PO, školí zaměstnance, preventivní požární hlídky, preventisty požární ochrany, vyhledává rizika na pracovišti, kontroluje stav požárně bezpečnostních zařízení a navrhuje opatření. Požární technik provádí prověrky požární ochrany a písemně informuje ředitele organizace. Smlouva o poskytování těchto služeb Vám zajistí kompletní služby v oblasti požární ochrany. Naše firma na sebe bere celkovou odpovědnost za PO ve Vaší firmě.

  Smlouva Vám zajišťuje tyto výhody:

 • Pojištění - každý jednotlivý požární technik je pojištěn „profesní pojistkou“, která se vztahuje především na pokuty a sankce.
 • Odbornost a zkušenost - v naší společnosti pracuje 12 požárních techniků, kteří navzájem spolupracují a mají mnohaleté zkušenosti v oblasti požární ochrany.
 • Jsme členem Komory BOZP a PO ČR, kde se účastníme tvorby legislativy požární ochrany.
 • Za výhodných podmínek Vám můžeme provádět veškeré odborné práce v oblasti požární ochrany (veškerá profesní školení, revize vyhrazených zařízení, odborné prohlídky atd.)
Dokumentace POŽÁRNÍ OCHRANY, kterou zpracujeme a která je vyžadována podle § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
požární řády,
požární poplachové směrnice,
požární evakuační plány,
dokumentaci zdolávání požárů,
řád ohlašovny požárů,
tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
požární knihy.
Jsme schopni provést veškeré služby, které se týkají požární ochrany:
komplexní preventivní prohlídky POŽÁRNÍ OCHRANY , vyplývající z platných právních předpisů jako jedné z povinností zaměstnavatele k zajištění PO na Vašich pracovištích (zpracujeme souhrnnou zprávu o stavu požární ochrany), případné závady Vám pomůžeme odstranit nebo nevrhneme způsob řešení,
revizí a prohlídek (např. přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, požárních dveří, požárních klapek, požárních ucpávek, atd.; provádíme montáž požárních ucpávek systému Hilti, dále pak kontroly provozuschoponosti požárních ucpávek systémů Hilti, Promat, Dunamenti a Intumex),
školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o POŽÁRNÍ OCHRANĚ,
odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů PO,
evidence a hlídání termínů opakujících se školení požární ochrany, revizí, kontrol a prohlídek (včetně aktualizace dokumentace dle současných právních předpisů),
tiskopisů potřebných pro zabezpečení úkolů POŽÁRNÍ OCHRANY (požární knihy, evakuační a únikové tabulky, ostatní tabulky pro zabezpečení PO),
dodání přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, včetně jejich dílů a příslušenství,
zastoupení Vaší firmy při jednání se státním požárním dozorem.

Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení stavby (požární zpráva), které je neoddělitelnou součástí dokumentace předkládané k žádostem o územní rozhodnutí a následně k žádosti o stavební povolení.

Cílem požárních zpráv je zabránit ztrátám na životech osob, zvířat, popřípadě zamezit ztrátám na majetku a znehodnocením životního prostředí.

Požární zprávy nebo-li požárně bezpečnostní řešení stavby se zpracovává na základě zákona o požární ochraně a jeho obsah a rozsah musí být v souladu s vyhláškou o požární prevenci.