Školení obsluh motorových řetězových pil a křovinořezů

Práce s ruční motorovou řetězovou pilou a křovinořezem patří z hlediska BOZP mezi velmi nebezpečné činnosti a každoročně je zaznamenáno mnoho případů, kdy došlo k vážným úrazům. Pro práci s motorovou pilou a křovinořezem platí NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 28/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 

Provádíme následující školení:
příčné řezy,
dřevorubec – těžba (základní kurzy, rozšíření stávajícího oprávnění),
školení obsluhy křovinořezů.

Základní právní předpisy v oblasti BOZP ukládají zaměstnavatelům následující povinnosti:

  • provozovat pouze zařízení, která jsou bezpečná,
  • zajistit provádění pravidelných kontrol, údržby a prohlídek v rozsahu stanoveném provozním bezpečnostním předpisem v termínu nejméně 1 za rok, pokud průvodní dokumentace nebo normové hodnoty nestanoví rozsah a četnost kontrol jinak,
  • zařízení provozovat bezpečně - vytvoření pravidel, kterými se zaměstnanci musí řídit,
  • pověřit obsluhou ruční řetězové pily pouze osoby zdravotně a odborně způsobilé, což znamená, že každý zaměstnanec, který má vykonávat funkci obsluhy motorové pily musí být prokazatelným způsobem proškolen z oblasti všeobecné bezpečnosti práce, bezpečnosti práce na konkrétním pracovišti, včetně všech rizik a zvláštností na pracovišti.
Poznámky:
přihláška na školení je dostupná v sekci „PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLENÍ“,
ceny jednotlivých druhů školení najdete v sekci „CENÍK SLUŽEB“,
případné otázky Vám zodpovíme, tel. 379 778 380, 602 104 471, e-mail: bezpo@seznam.cz