Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů upravuje zásady pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi a práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. Z uvedeného vyplývá celá řada povinností původcům odpadů, mimo jiné předcházet vzniku opadů, zařazovat opady podle druhu a Katalogu odpadů, vést evidenci opadů, přednostně využívat odpady, opatřit si příslušné souhlasy k nakládání s odpady od orgánů veřejné správy a podobně. Důležitou povinností je také zpracování plánu odpadového hospodářství původcem odpadu. Zákon o odpadech zavedl poplatky za uložení odpadů na skládky a povinnost vytvářet finanční rezervu na rekultivaci a asanaci skládek ze strany jejich provozovatelů. Mezi další důležité povinnosti patří povinnosti uvedené pro vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení.

Nabídka služeb:

Veškeré služby v oblasti chemických látek a přípravků provádíme dodavatelským způsobem formou hospodářské smlouvy podle velikosti firmy.

Doporučujeme Vám, odpovědět si na následující otázky:

  • Znáte postup zařazování odpadů do nového katalogu odpadů?
  • Víte o časovém omezení některých dosavadních rozhodnutí?
  • Vztahuje se na Vás povinnost určit odpadového hospodáře?
  • Využíváte možnosti zpětného odběru některých výrobků?
  • Chystáte se zpracovat plány odpadového hospodářství?
  • Víte, jaké je povinné označení nebezpečných odpadů?
  • Máte souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady?
  • Evidujete správně produkci a nakládání s opady?

Právě s těmito otázkami a mnoha dalšími jsme schopni Vám poradit. Jestliže potřebujete pomoci právě s problematikou odpadového hospodářství, rádi Vám vyhovíme.