Technická prohlídka motorových vozíků

Pravidelné technické kontroly motorových vozíků se provádí v souladu s ČSN 268805. Technickou kontrolou se zjišťuje technický stav manipulačního vozíku a stanoví se podmínky pro další bezpečný provoz.

Provádění řádné údržby a kontrol motorových vozíků má za povinnost zaměstnavatel (provozovatel) příslušného vozíku a to v návaznosti na zákoník práce. Zaměstnavatel, po vyhledání a vyhodnocení jednotlivých rizik souvisejících s touto činností, by měl současně stanovit požadavky na řádný výkon takových to činností a to v souladu se zněním čl. 3.3.2 písm. b) normy ČSN 26 8805. Při stanovení těchto požadavků je nutno vycházet z návodu k používání konkrétního vozíku. Návod k používání musí obsahovat i informace o výcviku a kvalifikaci zaměstnanců určených pro opravy a údržbu jednotlivých vozíků.

Volba kontrolního místa, u kterého bude provedena technická kontrola vozíku, je plně v odpovědnosti provozovatele vozíku. Ten je povinen motorový vozík pravidelně a řádně udržovat, kontrolovat a revidovat.

Technická kontrola se provádí na základě výrobní dokumentace. Při technické kontrole se neprovádí seřizování nebo opravy kontrolovaných manipulačních vozíků. Provozovatel vozíku může zajistit provedení technické kontroly u kontrolního místa. O výsledku technické kontroly se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující technické kontroly
a závěrů nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly. V případě, že protokol o technické kontrole neobsahuje omezující podmínky pro další používání, pak se na vozík umístí štítek s vyznačením doporučeného data následující technické kontroly.

Lhůty pravidelných kontrol

Pravidelné kontroly motorových vozíků musí být prováděny minimálně jednou ročně.

Klasifikace stavu techniky

Podle výsledků technické kontroly je technický stav nebo funkce jednotlivých ústrojí motorového vozíku hodnocen třístupňovou klasifikací:
A Stav ústrojí s lehkou závadou, klasifikovaný v dokladu o technickém stavu motorového vozíku „LEHKÁ ZÁVADA“, je taková závada, která sice znamená odchylky od bezchybného stavu motorového vozíku, avšak nemající vliv na bezpečnost provozu.
Na tyto závady je provozovatel pouze upozorněn.
B Stav ústrojí s vážnou závadou, označovanou v pokladu o technickém stavu motorového vozíku „VÁŽNÁ ZÁVADA“, je taková závada, která již zjevně ovlivňuje provozní vlastnosti motorového vozíku, bezpečnost jízdy a provozu vozíku bezprostředně neohrožuje. Tento druh závad zahrnuje i závady, které nepříznivě působí na životní prostředí.
C Stav ústrojí s nebezpečnou závadou označovanou v dokladu o technickém stavu motorového vozíku „NEBEZPEČNÁ ZÁVADA“, je taková závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy motorového vozíku nebo bezpečnost provozu, bezpečnost osob nebo majetku, poškozuje pozemní komunikace nebo poškozuje životní prostředí.
Na základě vyhodnocení technického stavu a funkce jednotlivých ústrojí je motorový vozík:
A Technicky způsobilý pro další provoz, na jehož ústrojí nebyly zjištěny žádné závady nebo jen závady lehkého druhu A. Tyto závady odstraňuje provozovatel motorového vozíku ve vlastním zájmu.
B Dočasně technicky způsobilý pro další provoz, na jehož ústrojí byla zjištěna jedna nebo více vážných závad druhu B, ale žádná nebezpečná závada druhu C. Tyto závady musí provozovatel motorového vozíku odstranit co nejdříve a po odstranění přistavit motorový vozík k opakované technické kontrole nejpozději do tří měsíců od jejich zjištění, pokud není motorový vozík přistaven k opakované technické kontrole v této lhůtě, stává se nezpůsobilým pro další provoz podle písmena C.
C Technicky nezpůsobilý pro další provoz, na jehož ústrojí byla zjištěna jedna nebo více nebezpečných závad druhu C, nesmí být použit v provozu po dobu, pokud tyto závady nejsou odstraněny. Po odstranění závad musí provozovatel přistavit motorový vozík k opakované technické kontrole. Jeli opakovaná technická kontrola provedena do 30 kalendářních dnů včetně, kontroluje se pouze odstranění závad zjištěných při předcházející technické kontrole, po 30 kalendářních dnech se provádí opakovaná technická kontrola v celém rozsahu. Opakovanou technickou kontrolu provádí vždy to kontrolní místo, ve kterém byla provedena předcházející technická kontrola.