Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Povinnost školit zaměstnance z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází ze zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Školení musí zaměstnavatel zajistit při nástupu zaměstnance do práce, při změně pracovního zařazení nebo druhu práce a dále také při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů.

Provádíme školení zaměstnanců (odborné kurzy) k zajištění BOZP a to:
zaměstnanců,
vedoucích zaměstnanců.
Provádíme také následující odborná školení (kurzy) v oblasti bezpečnosti práce:
školení provozních techniků zdvihacích zařízení,
školení prací ve výškách a nad volnou hloubkou,
školení řidičů motorových vozidel,
školení obsluhy zásobníků sypkých hmot,
školení obsluhy zařízení pro plynulou dopravu materiálu (dopravníky),
školení obsluhy kovo, dřevo obráběcích a tvářecích strojů,
školení obsluhy výsuvných pojízdných žebříků,
školení pracovníků zacházející s nebezpečnými látkami.
Poznámky:
přihláška na školení je dostupná v sekci „PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLENÍ“,
ceny jednotlivých druhů školení najdete v sekci „CENÍK SLUŽEB“,
případné otázky Vám zodpovíme, tel. 379 778 380, 602 104 471, e-mail: bezpo@seznam.cz