Revize a kontroly komínů

Kvůli zanedbaným komínům ročně vyhoří přes 300 obytných domů. Vláda proto od ledna roku 2011 zavedla nové nařízení, které nařizuje pravidelnou kontrolu komína od kominíka alespoň jednou ročně. Jedná se o NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů, ve znění pozdějších předpisů.

Užíváním zanedbaného komínu Vám hrozí především velké nebezpečí v podobě otravy oxidem uhelnatým, který zaneseným komínem nemůže volně odcházet spolu se spalinami a tím pádem se vrací zpět do prostoru. Další nebezpečí je vznícením sazí, jejichž vysokou teplotou vznikne v komíně přetlak, následný výbuch a požár celého objektu.

Pokud hasiči po požáru zjistí jako příčinu zanedbaný komín, může se pokuta vyšplhat až na 25 000 korun. Na nové nařízení reagují i pojišťovny. Ty vycházejí z vyšetřovací zprávy vypracované hasiči. Při vzniku požáru kvůli zanesenému komínu může pojišťovna vyplatit méně, než je vyčíslená škoda.

Nabídka revizí, kontrol a čištění spalinových cest

Naše firma provádí následující služby:
čištění a kontroly komínů,
revize spalinových cest
autorizované měření,
vložkování komínu,
prohlídky průchodů inspekční kamerou.

Lhůty pravidelných kontrol a čištění vycházejí z přílohy NV 91/2010:

výkon připojeného spotřebiče paliv činnost druh paliva připojeného spotřebiče paliv
PEVNÉ KAPALNÉ PLYNNÉ
celoroční provoz sezónní provoz
do 50 kW včetně čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 1x
výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x 1x
nad 50 kW kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x 1x
výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu 2x 2x 1x 1x
čistění spotřebiče paliv 2x 2x nejméně podle návodu výrobce

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Naše firma je schopna zabezpečit veškerou činnost, která se týká středotlakých kotlů.

Provozovatelé kotlů musí na základě provozních předpisů výrobce vypracovat „místní provozní předpisy“ s určením povinností a odpovědnosti jednotlivých pracovníků s přihlédnutím k místním podmínkám.

Základní povinnosti provozovatelů kotlů:

  • zajistit řádnou údržbu kotlů, ustanovit potřebný počet revizních techniků, soustavně sledovat jejich činnost a věnovat jí plnou podporu,
  • zajistit potřebnou obsluhu kotlů,
  • zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků, účastných při provozu, údržbě nebo obsluze kotlů,
  • ustanovit pracovníka odpovědného za provoz kotlů,
  • oznámit dozorčím orgánům úrazy, havárie poruchy, ke kterým došlo v souvislosti s provozem kotlů,
  • zajistit, aby při provozu, údržbě a obsluze kotlů byly dodržovány příslušné předpisy, jakož i pokyny dozorčích orgánů,
  • zajistit pro práci v kotlích (v to počítaje revize i prohlídky) potřebné osobní ochranné pracovní prostředky,
  • připravit v určených termínech kotle ke kontrolním prohlídkám a zkouškám a jejich dobu a místo projednat s příslušným orgánem.