Požárně bezpečnostní řešení stavby (požární zprávy)

Požárně bezpečnostní řešení stavby (požární zprávy)

Zpracováváme požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), které je neoddělitelnou součástí dokumentace předkládané k žádostem o územní rozhodnutí a následně k žádosti o stavební povolení.

Cílem PBŘ stavby je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat, ztrátám na majetku a znehodnocení životního prostředí.

PBŘ mohou vypracovat jen fyzické osoby, které získaly oprávnění k této vybrané činnosti ve výstavbě (autorizovaní inženýři nebo autorizovaní technici) podle zvláštního zákona.

Povinnost vypracovat PBŘ stavby plyne především ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a to v rámci územního řízení a následně stavebního povolení.

Stavební objekt musí být navržen tak, aby v případě požáru vyhovoval následujícím podmínkám:
po požadovanou dobu musí být zachována stabilita konstrukce,
musí být omezen vznik a šíření požáru uvnitř budovy a také zamezeno šíření požáru na sousední objekty,
osobám musí být umožněna bezpečná evakuace z objektu, popřípadě mohou být osoby zachráněny jiným způsobem,
musí být zajištěna bezpečnost zásahových a záchranných jednotek.

Posuzování územně plánovací dokumentace, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení změny staveb před jejím dokončením spadá do výkonu státního požárního dozoru podle zákona o požární ochraně.

Obsah a rozsah PBŘ stavby je předepsán prováděcí vyhláškou o požární prevenci.

Podkladem pro vypracování PBŘ stavby jsou podmínky vydaného rozhodnutí a projektantem navržené stavební a technologické řešení stavby.