Chemické látky a přípravky

Chemické látky

Problematika chemických látek a přípravků vychází především ze zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje v návaznosti na přímo použité předpisy Evropských společenství práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků, jejich balení a označování, uvádění na trh, používání a při vývozu a dovozu chemických látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech na území České republiky.

Nabídka služeb:

Veškeré služby v oblasti chemických látek a přípravků provádíme dodavatelským způsobem formou hospodářské smlouvy podle velikosti firmy.

Doporučujeme Vám, odpovědět si na následující otázky:

  • Máte zajištěnou autorizovanou osobu?
  • Znáte postup klasifikace látek a přípravků?
  • Víte jaký je postup při dovozu chemických látek a přípravků?
  • Jaké jsou stanoveny povinnosti pro balení a označování?
  • Provedli jste posouzení firmy z hlediska rizika závažné havárie?
  • Kdo a za jakých podmínek smí nakládat s chemickými látkami?
  • Posoudili jste pracovní podmínky na pracovišti s výskytem chemických látek?
  • Víte, co má obsahovat školení pracovníků k nakládání s nebezpečnými látkami?

Právě s těmito otázkami a mnoha dalšími jsme schopni Vám poradit. Jestliže potřebujete pomoci právě s problematikou chemických látek, rádi Vám vyhovíme.