Revize hasicích přístrojů a hydrantů

Ruční hasicí přístroj je technický prostředek obsahující hasivo, které může být vytlačováno vnitřním přetlakem a nasměrováno do ohniska požáru. Tímto přetlakem může být akumulovaný přetlak nebo přetlak vytvořený uvolněním pomocného plynu. Ruční hasicí přístroj nesmí vážit více než 20 kg.

Nabídka revizí:

Nabízíme revize a kontroly těchto protipožárních zařízení:
revize přenosných hasicích přístrojů a hydrantů,
periodické a tlakové zkoušky,
revize požárních klapek,
revize přenosných hasicích přístrojů typu BIOVERSAL (ekologické havárie).
Dále provádíme následující služby:
opravy přenosných hasicích přístrojů,
plnění přenosných hasicích přístrojů
instalace přenosných hasicích přístrojů,
vyřazení a likvidace přenosných hasicích přístrojů,
poradenská činnost, prodej příslušenství, nových hydrantů a věcných prostředků PO.
Jsme schopni poskytnout všechny základní druhy hasicích přístrojů, to znamená:
vodní hasicí přístroje,
pěnové hasicí přístroje,
práškové hasicí přístroje,
hasicí přístroje CO2,
hasicí přístroje s čistým hasivem (halonové).

Lhůty pravidelných kontrol a revizí:

Lhůty kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů nám ukládá vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to následovně:

  • kontrola hasicího přístroje – při pochybnosti o jeho provozuschopnosti, minimálně však 1x ročně,
  • periodická zkouška
    • vodní a pěnové 1x za 3 roky,
    • ostatní 1x za 5 let.

Při periodické zkoušce se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu.

Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj:

  • vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit,
  • ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby,
  • starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.

U vnitřních požárních hydrantů se doporučuje provedení roční revize a údržby.

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Naše firma je schopna zabezpečit veškerou činnost, která se týká hasicích přístrojů. Jestliže potřebujete více informací, můžete nás kontaktovat.

Poradíme Vám, jaký druh hasicího přístroje použít. Každý hasicí přístroj je označená takzvanou třídou požáru. Je to písmeno, které charakterizuje, jaký druh materiálu můžeme tímto hasicím přístrojem hasit.

Třídy požáru jsou následující:
Třída A Hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
Třída B Hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
Třída C Hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje CO2 (sněhové) a halonové.
Třída D Hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.