Revize středotlakých kotlů

Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů se provádí dle normy ČSN 070710.

Nabídka revizí:

Naše firma provádí následující revize středotlakých plynových kotlů:

 • provozní revize,
 • vnitřní revize,
 • zkouška těsnosti,
 • tlaková zkouška.

Dále nabízíme tyto služby:

 • vypracování harmonogramů revizí a kontrol,
 • vypracování provozních řádů,
 • přípravný kurz pro topiče ke zkouškám na TIČR - STL zařízení. 

Lhůty pravidelných kontrol a revizí:

Druh činnosti u středotlakého kotle: Termín:
provozní revize kotle 1x za 3 měsíce
vnitřní revize kotle 1x za rok
zkouška těsnosti kotle 1x za rok / po otevření tlakového celku
tlaková zkouška kotle 1x za 9 let

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Naše firma je schopna zabezpečit veškerou činnost, která se týká středotlakých kotlů.

Provozovatelé kotlů musí na základě provozních předpisů výrobce vypracovat „místní provozní předpisy“ s určením povinností a odpovědnosti jednotlivých pracovníků s přihlédnutím k místním podmínkám.

Základní povinnosti provozovatelů kotlů:

 • zajistit řádnou údržbu kotlů, ustanovit potřebný počet revizních techniků, soustavně sledovat jejich činnost a věnovat jí plnou podporu,
 • zajistit potřebnou obsluhu kotlů,
 • zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků, účastných při provozu, údržbě nebo obsluze kotlů,
 • ustanovit pracovníka odpovědného za provoz kotlů,
 • oznámit dozorčím orgánům úrazy, havárie poruchy, ke kterým došlo v souvislosti s provozem kotlů,
 • zajistit, aby při provozu, údržbě a obsluze kotlů byly dodržovány příslušné předpisy, jakož i pokyny dozorčích orgánů,
 • zajistit pro práci v kotlích (v to počítaje revize i prohlídky) potřebné osobní ochranné pracovní prostředky,
 • připravit v určených termínech kotle ke kontrolním prohlídkám a zkouškám a jejich dobu a místo projednat s příslušným orgánem.