Bezpečnost práce (BOZP)

Malé firmy jsme schopni dodavatelským způsobem zabezpečit již od 1000 Kč/měsíčně !!!

Bezpečnost práce

Firmám nabízíme v oblati BOZP 3 základní služby:

 1. Jednorázová služba bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 2. Ve vaší organizaci provedeme prověrku bezpečnosti práce (audit) a to ve všech budovách a na všech pracovištích. Prověrku provede jeden z našich bezpečnostních techniků, který je odborně způsobilý pro tuto činnost (má odbornou způsobilost pro zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypracujeme, popřípadě doplníme veškerou potřebnou dokumentaci bezpečnosti práce dle současných právních předpisů. Provedeme proškolení zaměstnanců z BOZP. Tuto jednorázovou službu je vhodné opakovat jedenkrát ročně.

 3. Vypracování dokumentace bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 4. Naše firma Vám vypracuje potřebnou dokumentaci bezpečnosti práce podle Vašeho požadavku. Provedeme chybějící školení BOZP, revize a prohlídky.

 5. Zajištění bezpečosti práce a ochrany zdraví při práci na základě smlouvy
 6. Vaší organizaci bude pravidelně navštěvovat bezpečností technik. Pravidelně doplňuje dokumentaci bezpečnosti práce, školí zaměstnance z BOZP, vyhledává rizika na pracovišti. Provádí prověrky bezpečosti práce a písemně informuje ředitele organizace. Smlouva o poskytování těchto služeb Vám zajistí kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Naše firma na sebe bere celkovou odpovědnost.

  Smlouva Vám zajišťuje tyto výhody:

 • Pojištění - každý jednotlivý bezpečnostní technik je pojištěn „profesní pojistkou“, která se vztahuje především na pokuty a sankce.
 • Odbornost a zkušenost - v naší společnosti pracuje 12 bezpečnostních techniků, kteří navzájem spolupracují a mají dlouholetou praxi v oblasti bezpečnosti práce a orany draví při práci.
 • Jsme členem Komory BOZP a PO ČR, kde se účastníme tvorby legislativy BOZP.
 • Za výhodných podmínek Vám můžeme provádět veškeré odborné práce z oblasti bezpečnosti práce (profesní školení, odborné kurzy, revize vyhrazených zařízení, odborné prohlídky atd.)
Dokumentace BEZPEČNOSTI PRÁCE, kterou zpracujeme a která je vyžadována současnou legislativou:
písemné zpracování analýzy zdrojů rizik jednotlivých pracovních činností až po opatření a požadavky ke snížení nebo odstranění rizik jednotlivých pracovišť,
kategorizaci prací vzhledem k rizikovým faktorům na pracovištích, kterou je zaměstnavatel povinen předložit hygienické stanici,
pokyny pro první pomoc neboli tzv. traumatologický plán,
osnovy školení BOZP pro různé druhy profesí, po dohodě včetně testů k ověření znalostí z bezpečosti práce,
směrnice pro poskytování OOPP na základě posouzení jednotlivých pracovišť z hlediska bezpečnosti práce, pracovních profesí a vykonávaných činností, včetně poskytování mycích a čisticích prostředků a pravidel pro poskytování ochranných nápojů (léto, zima),
seznam zakázaných prací pro ženy, těhotné ženy, matky do 9. měsíce po porodu a mladistvé,
dopravně provozní řády pro motorové vozíky, silniční vozidla a pracovní postupy při provozování dopravy,
provozní řády skladů tzn. pravidla a bezpečnostní pokyny pro rozdílné typy skladování různých druhů materiálu,
místní provozně bezpečnostní předpisy pro používání strojů a strojních zařízení podle NV č. 378/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů.
evidence a hlídání termínů u všech opakujících se školení, revizí, kontrol a odborných prohlídek.
tiskopisy z oblasti BOZP (kniha úrazů, provozní deníky pro kotelny, tlakové nádoby, zdvihacích zařízení, plynových zařízení, provozní deníky strojů včetně tvářecích, zápisníky BOZP pro zaměstnance, průkazy obsluh, záznamníky řetězových pil, kontrol regálů, atd.),
výstražné a bezpečnostní tabulky ve velkém sortimentu dle potřeb zákazníka,
zastoupení Vaší firmy při jednání se Státním úřadem inspekce práce.
Jsme schopni provést veškeré služby z bezpečnosti práce, které se týkají:
revizí, revizních zkoušek a odborných prohlídek vyhrazených technických zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová),
prověrek BEZPEČOSTI PRÁCE na všech pracovištích v předem dohodnutých termínech,
pravidelných kontrol a odborných prohlídek vázacích prostředků, stavebních a zemních strojů, řetězových pil, motorových vozíků, pojízdných žebříků, pracovních plošin, stavebních výtahů a dalších technických zařízení,
veškerých druhů školení (BOZP, odborné školení BOZP, profesní školení a kurzy).